Kouluille ja opettajille

Lounais-Suomen LUMA-keskus on mukana edistämässä luonnontieteiden oppimista ja opettamista pyrkimällä innostamaan oppilaita ja tarjoamalla monipuolisia ja toiminnallisia oppimiskokonaisuuksia. OpiLUMA-laboratorio ja erilaiset oppimiskokonaisuudet tarjoavat mahdollisuuden tutkimukselliseen työskentelyyn esimerkiksi oikeassa laboratorioympäristössä tai lähiluonnossa.

StarT SciCruise Opintokäynnit Oppimiskokonaisuudet  Koulutukset Kalenteri 
 

Undervisningshelheterna


Tervetuloa mukaan StarT-kaudelle 2018-2019!

START 2018-2019

StarT-sivuille (Lounais-Suomen LUMA-keskus)

Tästä suoraan StarT -sivustolle

Start-mainos-2018-2019


Ilmoittaudu mukaan SciCruiselle

SciCruise 2019

Kuva: Mike Louagie / Viking Line

Lounais-Suomen LUMA-keskus järjestää yhdessä Upsalan Yliopiston kanssa tiede- ja teknologiafestivaalin Turun ja Tukholman välisellä risteilylaivalla. SciCruise valtaa Viking Gracen jälleen 15.-16.4.2019.

Myös StarT-aleufestari järjrestetään osana SciCruisea.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!


Opintokäynti yliopistolle

OpiLUMA-laborotorio

 

OpiLUMA-laboratoriossa on mahdollisuus oppia tutkimuksellisesti luonnontieteitä oikeassa laboratorioympäristössä. Laboratoriossa järjestetään sekä ala- ja yläkoululaisille että lukio-opiskelijoille suunniteltuja opintokäyntejä. OpiLUMA tarjoaa myös opettajien täydennyskoulutusta, tiedesynttäreitä ja muita yleisötapahtumia.

OpiLUMA-laboratoriossa järjestetään opintokäyntejä kaikilla koulutasoilla esiopetuksesta lukio-opetukseen.

Opintokäynnit

Opintokäynnit ovat maksuttomia ja ne suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa siten, että ne tukevat opetussuunnitelmassa määriteltyjä tavoitteita. Opintokäynneillä oppilaat vierailevat Turun yliopiston tiloissa ja saavat opastusta luonnontieteiden asiantuntijoilta. Samalla OpiLUMA-laboratorio tarjoaa oppilaille mahdollisuuden päästä henkilökohtaisesti tutkimaan erilaisia luonnontieteellisiä ilmiöitä.

Opintokäyntien järjestämisessä ovat mukana Turun yliopiston biologian laitos, fysiikan ja tähtitieteen laitos, kemian laitos sekä maantieteen ja geologian laitos. Esimerkiksi fysiikan ja tähtitieteen laitoksen järjestämillä opintokäynneillä on mahdollista perehtyä muun muassa kylmäfysiikkaan nestetypen avulla. Kemian laitos tarjoaa mielenkiintoisia harjoitustöitä, kuten kofeiinin eristämisen energiajuomasta. Oppilaiden käytössä ovat nykyaikaiset laboratoriolaitteet, kuten spektrofotometri ja FTIR-spektroskooppi.

Varaukset ja lisäkysymykset voi lähettää OpiLUMA-laboratorion koordinaattorille Veli-Matti Vesteriselle (veli-matti.vesterinen@utu.fi).


tutkivaa oppimista mittalaitteilla

Oppimiskokonaisuudet

 

Lounais-Suomen LUMA-keskus tarjoaa kolme valmista ja helposti muokattavaa  Mobiililaboratorio-oppimiskokonaisuutta, jotka on suunniteltu yhdessä opettajien kanssa. Kokonaisuudet sopivat kaikille luokka-asteille ja ovat helposti muokattavissa opettajan ja oppilaiden tarpeiden mukaiseksi. Tarjoamme työmenetelmien ja materiaalin lisäksi myös laitteet kokonaisuuksien suorittamista varten. Näitä kokonaisuuksia opettajat voivat hyödyntää maastopainotteisessa luonnontutkimuksen opetuksessa.

Metsästä mikroskoopille! Kuva: Helen Cooper

MOBIILILABORATORIO-KOKONAISUUDET

Kaikki kokonaisuudet tarjoavat valmiin materiaalin yläkouluun. Metsästä mikroskoopille! tarjoaa valmiin materiaalin myös alakouluun ja kaikki kokonaisuudet sopivat sovellettuna alakouluun ja lukioon. Materiaalit löytyvät sekä suomeksi että ruotsiksi (alta).

Metsästä mikroskoopille!

Metsästä mikroskoopille! tarjoaa verkkomateriaalin opettajille ja oppilaille sekä erilaisia maastomikroskooppeja, joita voi käyttää opetuksessa. Kokonaisuudessa oppilaat tarkastelevat luonnon monimuotoisuutta omin aistein ja kuvantamislaitteiden avulla. Yläkoulun opetukseen sopivassa paketissa maastotutkimuksen ja mikroskooppien avulla laajennetaan oppilaiden tietoa kasvien ja selkärangattomien rakenteista ja lajien välisistä eroista sekä liitetään opittu osaksi digitaalista eliökokoelmaa. Alakouluun sopivissa paketeissa tutustutaan vastaavasti kasvien ja selkärangattomien lajien rakenne-eroihin, mutta taso on helpompi. Samalla opitaan säänmukaista pukeutumista ja turvallista liikkumista. Varaukset ja lisäkysymykset voi lähettää Helen Cooperille (hcooper@abo.fi) tai Katja Puutiolle (katja.puutio@utu.fi).

Vesimittaukset (entinen mobiLUMA)

Vesimittaukset-kokonaisuudessa oppilaat tutkivat lähiympäristön vesistöjä mittaamalla vedenlaadusta kertovia mittaussuureita ja tekemällä havaintoja alueesta. Mittaustuloksista tuotetaan paikkatietoa, jota tarkastellaan yhdessä muiden aluetta kuvaavien paikkatietoaineistojen kanssa ja pyritään ymmärtämään veden laatuun vaikuttavia alueellisia syysuhteita. Tarjoamme lainaan valmiin mittasalkun, jolla voidaan määrittää muun muassa veden pH-, nitraatti- ja happipitoisuus sekä sameus. Laitteiston lainaamisen lisäksi koulutamme myös laitteiston käyttöön ja kokonaisuuden vetämiseen. Tarkemmat tiedot antureista, mittauksista ja kokonaisuudesta löydät täältä. Varaukset ja lisäkysymykset voi lähettää Jaakko Lamminpäälle (jaakko.lamminpaa@utu.fi).

Mitattu minä!

Mitattu minä on yläkouluun suunnattu ihmisen ominaisuuksia mittaava kokonaisuus, jossa yhdistetään biologiaa, terveystietoa ja fysiikkaa. Mittaamalla fysikaalisia suureita – kuten voimaa, äänentaajuutta ja painetta – voidaan kertoa paljon ihmisen terveydestä sekä perimän ja harrastusten vaikutuksesta ihmiskehoon. Oppilaat pääsevät mittaamaan itseltään äänenkorkeutta ja pohtimaan miten äänteet muodostuvat suussa ja miksi toisten ihmisten puhe kuulostaa erilaiselta. Mikä on ihmiskeuhkojen tilavuus ja miten se vaikuttaa arkielämään ja liikuntaan. He saavat myös testata omaa puristus- ja hyppyvoimaansa. Näin he pääsevät tutustumaan lihasten toimintaan ja ihmiskehon koordinaatioon. Varaukset ja lisäkysymykset voi lähettää Jaakko Lamminpäälle (jaakko.lamminpaa@utu.fi) tai Katja Puutiolle (katja.puutio@utu.fi).

Mitä sitten? Huolehdi ympäristöstäsi kokonaisuus

Lisäksi täältä löydät Huolehdi ympäristöstäsi -oppimiskokonaisuuden, jonka teemana on ihmisen vaikutus ympäristöön. Kokonaisuus sisältää useita eri teemoja, joissa painottuvat ekososiaalisen sivistyksen näkökulmat: yksilön vapaudet ja vastuut. Materiaalissa on valmiit kokonaisuudet ja materiialit.

HUOLEHDI YMPÄRISTÖSTÄSI -MATERIAALIIN TÄSTÄ!


FORSKANDE INLÄRNING MED HJÄLP AV MÄTINSTRUMENT

UNDERVISNINGSHELHETERNA

 

Västra Finlands LUMA-center erbjuder tre färdiga och lätt modifierbara Mobillaboratorie-undervisningshelheter som är planerade tillsammans med lärare. Helheterna passar för alla klasser och kan lätt modifieras enligt lärarens och elevernas behov. Vi erbjuder förutom arbetsinstruktioner och material även mätinstrument för att utföra helheten. Dessa helheter kan lärarna utnyttja i undervisningen av terrängbetonad naturundervisning.

Från skogen till mikroskopet! Bild: Helen Cooper

MOBILLABORATORIE-HELHETERNA

Alla helheter innehåller färdigt material för högstadiet. Från skogen till mikroskopet! Erbjuder färdigt material även för lågstadiet och alla helheter lämpar sig efter anpassning för lågstadiet och gymnasiet.

Från skogen till mikroskopet!

Från skogen till mikroskopet! erbjuder nätbaserat material för lärare och elever samt olika fältmikroskop som kan användas vid undervisningen. I helheten observerar eleverna naturens mångfald med hjälp av sina egna sinnen och fotograferingsutrustning. I helheten som lämpar sig för högstadiet breddas elevernas kunskap om växters och ryggradslösa djurs strukturer samt skillnader mellan arter med hjälp av fältstudier och fältmikroskop. Denna kunskap förs sedan in som en del i den digitala organismsamlingen. I paketet som lämpar sig för lågstadiet bekantar man sig likväl med växters och ryggradslösa djurs strukturella skillnader men nivån är enklare. Samtidigt lär man sig att klä sig enligt väder samt hur man rör sig säkert i terrängen. Bokningar och frågor kan riktas till Helen Cooper (hcooper@abo.fi) eller Katja Puutio (katja.puutio@utu.fi).

Vattenmätningar (tidigare mobiLUMA)

I Vattenmätningar-helheten undersöker eleverna närmiljöns vattendrag genom att mäta vattnets olika storheter samt gör observationer i området. Mätresultaten används för att generera geodata som granskas tillsammans med annan tillgänglig geodata från området för att sedan tillsammans försöka förstå lokala orsak-verkning fenomen som påverkar vattnets kvalitet. Vi erbjuder en färdig mätportfölj till låns med vilken man kan bestämma till exempel vattnets pH, nitrat- och syrehalt samt grumlighet. Förutom utlåning av mätinstrument ordnar vi även skolning gällande användning av utrustningen samt utförande av helheten. Noggrannare information om mätsonderna, mätningarna samt helheten hittas här. Bokningar samt frågor kan riktas till Jaakko Lamminpää (jaakko.lamminpaa@utu.fi) eller till Katja Puutio (katja.puutio@utu.fi).

Mät mig!

Mät mig är en för högstadiet avsedd helhet där man mäter människans egenskaper och på så sätt sammanför biologi, hälsokunskap och fysik. Genom att mäta fysikaliska storheter så som kraft, ljudfrekvens och tryck, kan man få reda på mycket om människans hälsa samt hur gener och hobbyn inverkar på människokroppen. Eleverna får mäta sin egen ljudfrekvens och fundera över hur ljud bildas i munnen och varför andra människors tal låter annorlunda. Vad är människolungornas kapacitet och hur kan det påverka vardagslivet och motionering? Eleverna får även testa sin egen kläm- och hoppkraft. På så sätt får de bekanta sig med musklernas funktion och människokroppens koordination. Bokningar samt frågor kan riktas till Jaakko Lamminpää (jaakko.lamminpaa@utu.fi) eller till Katja Puutio (katja.puutio@utu.fi).

Översättare : Max Lönnfors


Opi uutta!

KOULUTUKSET

Tässä näet tulevat koulutukset. Lue lisää ja ilmoittaudu koulutukseen avaamalla linkki koulutuksen otsikosta.

Mitattu minä! -Koulutus

6.3.2019 klo 14-16
Turun yliopisto, Quantum (Fysiikan laitos) LS XVIII

Mitattu minä koulutuksessa tutustutaan Mitattu minä! -oppimiskokonaisuudessa käytössä olevaan mittalaitteistoon, jota lainaamme maksutta koulujen käyttöön. Tule koulutukseen kokemaan, kuinka helppoa ja innostavaa laitteiston käyttö on! Lue lisää Mitattu minä kokonaisuudesta yltä ja ilmoittaudu tästä.

 

Checkpoint Leonardo Network -koulutus 6.3.

PERUTTU liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi


Tapahtumakalenteri

 

Kalenterista on merkittynä milloin oppimiskokonaisuudet ja OpiLUMA-laboratorio ovat varattuja. Kalenterissa on merkittynä myös valmiit päivät, jolloin OpiLUMA-laboratorio on varattavissa. Tämä on käytännössä yleensä torstaina tai perjantaina. Veli-Matti vastaa OpiLUMA-laboratorion ajanvarauksista ja auttaa siihen liittyvissä kysymyksissä (veli-matti.vesterinen@utu.fi). Oppimiskokonaisuuksia voi sen sijaan varata mille päivälle tahansa, sillä ne liikkuvat kätevästi valmiina paketteina. Oppimiskokonaisuuksien varaukset ja kysymykset voi lähettää Jaakolle (jaakko.lamminpaa@utu.fi) tai Katjalle (katja.puutio@utu.fi). Tämän lisäksi tapahtumakalenterissa näkyvät myös tulevat koulutukset ja muut tapahtumat.