FRÅN SKOGEN TILL MIKROSKOPET!

Beskrivning Förberedelser inför studieutflykt Före utflykten Efter utflykten Flera tips Tipslänkar Arbetsgrupp Ops16 bildgalleri

HEJ LÄRÄRE!

På utflykt i skolans närnatur kan man lära sig många saker: att klä sig enligt väderlek, att iaktta vädret och årstiden, samt att studera naturen och redogöra för sina iakttagelser. Vi har samlat ihop idéer och tips som hjälper dig att planera och utföra en utflykt med eleverna. En del av materialet kan printas ut och ändras enligt egna behov.

I sidans vänstra menybalk hittar du materialet för både lärare och elever, samt en del nyttiga tips. I högra balken finns ett bildgalleri, med utvalda bilder från utflykter och olika utflyktsmål i närnaturen.

Vi önskar dig och din klass givande stunder i närnaturen!

Från skogen till mikroskopet! -materialet hjälper att

 • planera en unflykt
 • iaktta naturen
 • använda bärbara mikroskop

Materialet är i första hand menat för förskola- och elementärundervisning, men kan anpassas för användning i olika årskursen.

Friluftskunskap och bilder: 1.-3. (omgivningslära), också förskoleundervisning och småbarnspedagogik
Iakttagande av naturen: 1.-3. (omgivningslära), också förskoleundervisning och småbarnspedagogik
Begrepp och vokabulär: 1.-6. (omgivningslära), ämnesundervisning (biologi)
Mikroskopering och forskning: 1.-6. (omgivningslära), ämnesundervisning (biologi)
Rapportering och diskussion: 1.-6. (omgivningslära), ämnesundervisning (biologi, kemi, fysik)
Användning av bilder: 1.-6. (omgivningslära), ämnesundervisning (biologi) och bildkonst
Instrument och teknologi: ämnesundervisning (fysik, datateknik), också teknisk slöjd

 

FÖRBEREDELSER INFÖR STUDIEUTFLYKT (för läraren)

1. Bestäm en utflyktsdestination

 • Finns det intressant natur i närheten?
  • äng, torräng, moskog, lundskog, berg, myr, små vattendrag
 • Kartan över området kan studeras tillsammans före och efter utflykten
 • Länk till kartfönstret Paikkatietoikkuna

kartta kuusiston koulu.PNG

ortokartta kuusiston koulu.PNG

Kartbilderna: Paikkatietoikkuna, Lantmäteriverket

2. Redskap

 • Ta med luppar, fältmikroskop eller annan fotograferingsutrustning (kamera på telefon eller pekplatta)
 • Petriskålar och gamla genomskinliga eller ljusa burkar kan användas för provtagning
 • Reservera mikroskop för att studera prover efter utflykten

3. Information om mikroskop: anskaffning och användning

Anvisningar för mikroskopering.docx​

skooppi2.PNG

4. I klassrummet före studieutflykten

 • Diskutera utflyktens syfte
 • Syftet med utflykten är att bekanta sig med den närliggande naturen, studera och fotografera de insekter och växter som är kännetecknande för årstiden i den givna miljön
 • Allemansrätten (svenska.yle.fi- vetamix)
 • Vart är vi på väg? Studera kartor
 • Vilka redskap tar vi med? Luppar, mikroskop, kamera, pekplatta?

5. Att klä sig enligt väderlek (hemuppgift)

Vi ska ut och forska.pdf

6. Naturens mångfald: vad är den och hur märks den?


Skogar

   • Strukturell mångfald, t.ex. skiktning d.v.s. träd av olika ålder, buskskikt, olika arter, blandskog, många murkna träd på marken och torraka
   • En mosaik av olika habitat tyder på mångfald: bäckar, källor, fuktiga skogssänkor, hällmark, skillnader i näringsmängd

Ängar och torräng

   • Växternas, mossornas och lavarnas artrikedom, sparsam buskvegetation, några gamla träd
   • Flygande insekter
   • Gassar solen på sommaren?

7. Tips för att göra iakttagelser

   • Meningen är att leta efter insekter och växter. Var finner man dem?
   • Kolla under stenar och större grenar på marken, bland förna, på mossan

8. Respektera naturenaistit haju.PNG

   • Mattor av mossor och lavar som lossat placeras tillbaka på sin plats, bark eller tickor tas inte loss ens från murkna träd, stenar ställs tillbaka, skräp plockas med
   • Efter fältundersökningen förs insekterna oskadda tillbaka där man hittat dem för att återuppta sin viktiga uppgift, d.v.s. sitt ”yrke” i naturen
   • Vid behov kan proven också tas med till klassrummet för fortsatta undersökningar

FÖRE UTFLYKTEN (i klassen/ tillsammans)

Saker att diskutera

 • Hur ska man klä sig? lähdetään.PNG
 • Utflyktens syfte
 • Hur hittar vi vårt utflyktsmål? ​
 • Vi rör oss tryggt
 • Allemansrätten och skyldigheter

Naturens mångfald:
Vad betyder den och hur ser man den?

Bifogat finns en bildpresentation som visas för eleverna, där planering av utflykten förklaras med hjälp av illustrationer

EFTER UTFLYKTEN

Efter utflykten är det dags för diskussion där det illustrerade bildpresentationen fungerar som en inspirationskälla. Diskussionen kan påbörjas redan i fält ifall tiden räcker till.

Eleverna får också en utflyktskupong som kan limmas på en kartongbit. Kupongen fungerar som enutflyktskupong bild.PNG frivillig hemuppgift och den kan ges till familj, släktingar, vänner, klasskamrater o.s.v. Eleven fungerar sedan som en naturguide i närmiljön utgående från de färdigheter som studieutflykten gett.
Naturen finns oftast väldigt nära, på promenadavstånd, vilket är viktigt för både trivsel och välmående. Detta bevisar också nyligen utförd forskning, som säger att även en kortvarig vistelse i naturen botar stress och förbättrar koncentrationsförmågan.

Eleverna kan också påminnas om att då de ger sig ut på utflykt ensamma, utan vuxna, måste de tänka på trafiksäkerheten och berätta om planerna för föräldrarna.

Från skogen till mikroskopet!-videoklippet tar eleven på en tur i forskarnas värld. Hur använder forskarna mikroskop i sitt yrke? Olika mikroskop presenteras på videon. Längden är ca 3 min.

Länk till videoklippet

Diskussion

 • Vad såg vi? Var får man tag på mera information?
  • Kolla tipsen till artbestämning.  Titta TIPSLÄNKAR
 • Vilken ytterligare information får man med ett mikroskop?
 • Vilka småkryp var mest allmänna?
  • Vad beror det på? Var lever de? Flyger de?
 • Rapportering, d.v.s. att sammanställa och presentera iakttagelserna
 • Hur används och sparas informationen? T.ex. vädret och bilderna på de undersökta sakerna
 • Var jag klädd enligt väderlek?
 • Vad var det roligaste, mest intressanta, mest spännande?

FLERA TIPS

Bilder och prov på växter och insekter kan också studeras efter utflykten.

näytteet.JPG

Mikroskopering av prov

 • T.ex. lövens ytstruktur, klyvöppningar
 • Räkna antennernas leder hos insekter, studera t.ex. fotledernas, hårens, ögonens o.s.v. struktur med förstoring

Elektronmikroskopbilder för jämförelse hittas HÄR

Bekanta er med forskarnas mikroskop- hur studerar de naturen?

 • Videolänk (5 min)

Ett virtuellt besök på forskningsinstitut är också möjligt att ordna från det egna klassrummet. Man kan till exempel komma överens med SEM-laboratoriet vid Åbo Akademi att sätta upp fjärranslutning (Teamwiever/Skype), så att klassen kan se svepelektronmikroskopförstoringar av insekt- och växtprover. Roligast är det om man före detta har varit på utflykt i naturen och har på så vis haft möjlighet att i god tid på förhand skicka in några egna prov till laboratoriet för preparering.
Kontaktperson: Linus Silvander (förnamn.efternamn@abo.fi)

Intresserad av forskning och artkännedom?
Hjälpmedel för artbestämning:bodelin1.JPG

 • Bo Mossberg & Lennart Stenberg: Den nya nordiska floran
 • Michael Chinery: Insekter i Europa, Nordeuropas insekter
 • Socialmedia: insektsforum, artkännedomsgrupper och naturgrupper på Facebook, lokala grupper
 • Länkar för artbestämning TIPSLÄNKAR

På utflykt med en naturentusiast?

Via lokala föreningar kan man få kontakt med naturentusiaster, som gärna kommer med på utflykt som guide. Med hjälp av en guide kan man få sådan kunskap om och insikter i närnaturen som kan vara till nytta vid planering av senare års utflykter.
Det lönar sig att kontakta Finlands naturskyddsförbunds lokalavdelningar (miljö- och naturskyddsföreningar), BirdLife Finland rf:s lokalföreningar, Finlands svenska 4H-föreningar, Suomen Latu rf och andra föreningar som är inriktade på rekreations- och friluftsverksamhet.

Aktuella naturberättelser och information om naturforskning:

 • Eeva-Liisa Hallanaro (red.) Metsän salainen elämä, 2016 (på finska)

Intresserad av miljökonst?

 • Bilder och löv från träd kan användas mångsidigt exempelvis för bildkonst eller slöjd lektioner
 • Fotografering

TIPSLÄNKAR

Information om mikroskop / Användning och anskaffning av mikroskop
Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan (Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan (RC) är mötesplatsen för lärare inom dessa ämnen i alla svenska skolor i Finland.)